آنهـــا که گفته اند؛ " دوری و دوستــی " یا طعم دوستـــی را نچشیــده اند یا درد دوری را...
❤ ❤دختـــــــــــــــــــــری از دیــــــــــــار بخـتـــیــــــــــــــــــاری❤ ❤
چهارشنبه 2 فروردین 1396 :: نویسنده : دختربختیاری
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ

 ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺱِ ِ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ

ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﻣﯽ ﮔﻨﺪﺩ

ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ

ﺑﻪ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﺕ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ

 ﻭ ﺭﺳﺎﻟﺘﺸﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

 ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺳﻂ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﺑﯿﻮﻓﺘﯽ ﻻ‌ﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ!

 ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺩﻫﻦ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﯼ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﺁﺭﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ،

ﺍﺻﻼ‌ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ...

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﯽ

ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﭘﻮﺯﺧﻨﺪ ﻧﺰﻧﺪ،

ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﮕﯿﺮﺩ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﺩ،

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ

ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺵ ﺑﺰﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻼ‌ﻣﻪ ﺩﻫﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ!

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺩﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﺷﻮﺩ،

ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻫﺪ، ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺘﻮﺍﯼ ﺍﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺍﺷﻌﺮﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﮑﻨﺪ،

 ﺭﺍﻩ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﻫﺪ، ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﺪ ..

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﯽ

ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﺻﻼ‌ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ

ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭﺩﺷﺎﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮﺩ

 ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺩﺭﻭﻧﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍﺳﺖ،

ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻭﯾﺮﺍﻧﯽ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺩﺭﻭﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﻧﺪ

ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﻣُﺴﮑﻦ ﺍﺳﺖ، ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ

 ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ، ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ

ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ

ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮﺩ،

ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺁﻥ ﺭﻓﯿﻘﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ

: ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﻤﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻤﯿﺮﺩ

... ﻫﻤﯿﻦ.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 3 فروردین 1396 11:30 ق.ظ
سلام

سال نو شما هم مبارک

مرسی از بازدید شما از سایت اینجانب

بازهم بازدید نمایید .........مرسی
پنجشنبه 3 فروردین 1396 10:56 ق.ظ
موافقم...
پنجشنبه 3 فروردین 1396 10:52 ق.ظ
سلام، وبلاگ خوبی دارید.
پنجشنبه 3 فروردین 1396 05:32 ق.ظ
پنجشنبه 3 فروردین 1396 05:32 ق.ظ
سلام شقایق عزیز: خوبی...؟! عیدت مبارک، به منم سر بزن...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


اگر روزی..........

محبت کردیم بی منت .........

لذت بردیم بی گناه.............

بخشیدیم بدون شرط ...............

آن روز واقعا زندگی کردیم........

_____________________

خدایا ...

این روزها کمی بیشتر هواست به من باشد...

هنوز زمستانت نیآمده است ...

ولی ....

اینجا دلی یخ زده است ...

خدایا ...

برای دلم امن یجیب بخوان ...

تا شاید این قلب نا آرامم، آرام گیرد ...

میبینی خدایــــا....

چقدر ساده ام ...

که فکر میکنم اگر نباشم ....

دلی برایم تنگ میشود ...

ولی ...

اگر نباشم ، فقط نیستم همین ...

خدایا هم اکنون من پر از هیچم ....

پس تو نقطه های روشن ایمانم باش ...

خدایا ...

من یک عذر خواهی به خودم بدهکارم ...

برای اینکه انسان بودم ...

برای اینکه ساده بودم ...

خدایا مرا بخاطر انسان بودنم ببخش ...

در پایان حرفهایم ...

خدایا از تمام این دنیایت ...

فقط ...!!!!

انســــــــانم آرزوست ...+
++++++++++++++++++++
گاهی اوقات بایدبگذری و


بگذاری و


بروی ....


وقتی می مانی و تحمل می کنی ،


از خودت یک احمق می سازی...!


+++++++++++

گاهی دلم میخواهدوقتی بغض میکنمخدا از آسمان به زمین بیاداشک هایم را پاک کنددستم را بگیردو بگوید: اینجا آدما اذیتت میکنن؟!!!بــیـــا بــــــریــــــــم..............
-------------------
یه شبایی تو زندگی هست که

وقتی دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنی

به چیزایی میرسی که

نمیدونی تقدیرت بوده یا تقصیرت

به آدمایی میرسی که نمیدونی دردن یا همدرد

به لحظه هایی میرسی که

هضمش واسه دل کوچیکت سخته

و به دردایی میرسی که برای سن و سالت بزرگه

به آرزوهایی که توهم شد

رویاهایی که گذشت

به چیزایی که حقت بود اما شد توقع

و زخم هایی که با نمک روزگار آغشته شد...

و احساسی که دیگران اشتباه می نامند

و دست آخر دنیایی که بهت پشت کرده

و باز هم انتهای دفتر خودت میمانی

و زخمهایی که روزگار پشت هم میزند

و سکوت هم دوای دردش نیست

کاش دنیا مهربانتر بودی

کاش....

************

من زندگی خودم را میکنم

و برایم مهم نیست

چگونه قضاوت میشوم .

چاقم,لاغرم,

قد بلندم,کوتاه قدم,

سفیدم,سبزه ام

همه به خودم مربوط است

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه

زباله ی روز یکشنبه است

زندگی کن به شیوه خودت با قوانین خودت

با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد

موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی

هر جور که باشی حرفی برای گفتن دارند

شاد باش و از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟

آنها حتی پشت

سر خدا هم حرف می زنند!!!!

اگر خواستی چیزی را پنهان کنی

لای یک کتاب بگذار!

این ملت کتاب نمیخوانند......


........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
...I Love you
....I Love you
.....I Love you
......I Love you
.......I Love you
........I Love you
........I Love you
........I Love you
.......I Love you
......I Love you
.....I Love you
....I Love you
...I Love you
..I Love you
.I Love you
.I Love you
.I Love you
..I Love you
....I Love you
......I Love you
.......I Love you

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

……….(¯`v´¯)
………..`•.¸.•´
………(●̮̮̃•̃).(●̮̮̃•̃)
……… /█ ♥/█

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

……….(¯`v´¯)
………..`•.¸.•´
………(●̮̮̃•̃).(●̮̮̃•̃)
……… /█ ♥/█

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•

……….(¯`v´¯)
………..`•.¸.•´
………(●̮̮̃•̃).(●̮̮̃•̃)
……… /█ ♥/█

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

ღ♥ღ

¸.•***๑*๑*** •.¸¸.•***๑*ع *๑*** •.¸

…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…,•’``’•,•’``’•,
.…’•,`’•,*,•’`,•’
…....`’•,,•’`
(¯`v´¯)
`*.¸.*´
¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•
_____****__________**** _______./♥\. = ./█\.
_| |_ ♥ _| |_
╬♥═╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
╬♥═╬
╬═♥╬
/(..')\♥♥('..)
./♥\. = ./█\.
_| |_ ♥ _| |_

….♥
…..♥
…♥
..♥
..♥
….♥
…….♥
………♥
………..♥
…………..♥
…………….♥
………………♥
………………..♥
………………….♥
……………………♥
………………………♥
………………………..♥
………………………….♥
……………………………♥
……………………………..♥
……………………………….♥
…………………………………♥
………………………………...♥
……………………………….♥
……………………………..♥
……………………………♥
…………………………♥
……………………….♥
…………………….♥
………………….♥
………………♥
………….♥
………♥
……♥
…..♥
……♥………………….♥…♥
……….♥………….♥…………♥
…………..♥…..♥………………♥
……………….♥………………..♥
…………….♥……♥…………..♥
…………..♥………….♥….♥
………….♥
………..♥
……….♥
………♥
………♥
……….♥
…………..♥
……………….♥
……………………..♥
………………………….♥
……………………………♥
……………………………♥
…………………………♥
…………………….♥
………………♥
………….♥
…….♥
…♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥…………….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥………………………………♥
…..♥…………………………..♥
……..♥…………………….♥
………..♥……………….♥
…………..♥…………..♥
………………♥…….♥
........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆........¨`•-☆•--( “)(“ )-•-☆
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
........¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸
__________✿✿
_________✿✿
________✿✿
_______✿✿
______✿✿
______✿✿
_______✿✿
________✿✿
_________✿✿
________✿✿
_______✿✿
______✿✿
______✿✿
_______✿✿
________✿✿
_________✿✿
__________✿✿
__________✿✿
__________✿✿
_________✿✿
________✿✿
_______✿✿
______✿✿
______✿✿
_______✿✿
________✿✿
_________✿✿
________✿✿
_______✿✿
______✿✿
______✿✿
_______✿✿
________✿✿
_________✿✿
__________✿✿
__________✿✿
__________✿✿
_________✿✿
________✿✿
_______✿✿
______✿✿
______✿✿
_______✿✿
________✿✿
_________✿✿
________✿✿
_______✿✿
______✿✿
______✿✿
_______✿✿
________✿✿
_________✿✿
__________✿✿
__________✿✿
_________✿✿
________✿✿
_______✿✿
______✿✿
______✿✿
_______✿✿
________✿✿
_________✿✿
________✿✿
_______✿✿
______✿✿
______✿✿
_______✿✿
________✿✿
_________✿✿
__________✿✿
__________✿✿

مدیر وبلاگ : دختربختیاری
پیوندها
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

دانلود آهنگ جدید

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ