دختری از دیار بختیاری

پایان

همینطوری

‌ 
ندانستیـــــم و دل بستیـــــم....
 نپرسیـــــدیم و پیوستیــــــــــم...

ولے هرگــــــــــز نفهمیــــــــــدیم...
شڪار سایـــــہ ها هستیـــــم..
سفـــــر با تو چہ زیبا بود!!
به زیبایے رویـــــا بود!!
نمیـــــدیدیم و میـــــرفتیم..
هزاران سایہ با مـــــا بود!

سڪوتت را ندانستـــــم!
نگاهم را نفهمیدے!
 
نگفتم گفتنے ها را...
تو هم هرگز نپرسیدے...!
‌ ‌‌[ چهارشنبه 20 تیر 1397 ] [ 10:15 ب.ظ ] [ دختر بختیاری ] [ نظرات() ]