دختری از دیار بختیاری

ای که از کوچه معشوقه ما میگذری. بر حذر باش ک سر میشکند دیوارش

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید