گاهی باید رفت... tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com 2017-11-18T08:02:16+01:00 mihanblog.com دلم 2017-11-15T16:11:39+01:00 2017-11-15T16:11:39+01:00 tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/19 شقایق .... تولد 2017-11-08T08:38:17+01:00 2017-11-08T08:38:17+01:00 tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/18 شقایق تولدمه تولدت مبارک.من ... تولدت مبارک.من ...]]> به رسم هر سال 2017-11-06T14:26:14+01:00 2017-11-06T14:26:14+01:00 tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/17 شقایق کل لی لی لی لی لی زییینب جووونم تولدت مبارک البته برنامه داریم برات اخر شب
زییینب جووونم تولدت مبارک البته برنامه داریم برات اخر شب ]]> دلتنگمو با هیچکس میل سخنم نیست 2017-10-11T17:37:47+01:00 2017-10-11T17:37:47+01:00 tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/16 شقایق دلتنگم و با هیچ کس میل سخنم نیست ... نسل ما 2017-07-03T11:58:28+01:00 2017-07-03T11:58:28+01:00 tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/11 شقایق   نسل مزخرفی بودیم...!   نسل انتخاب بین بد و بدتر...!     به ما که رسید رودخانه ها خشکید     جنگل ها سوخت      و ابر ها نبارید.!     دل به هر کس دادیم قبل از ما دل داده بود...     نسلی هستیم که نه به پدرمان رفتیم      و نه به مادرمان..!     بلکه به فنا رفتیم....!!!     نسلی هستیم که از بیرون تحریم شدیم!!     از داخل فیلتر!!!     حیف.... &nb
 
تصویر مرتبط
نسل مزخرفی بودیم...!
 
نسل انتخاب بین بد و بدتر...!
 
 
به ما که رسید رودخانه ها خشکید
 
 
جنگل ها سوخت 
 
 
و ابر ها نبارید.!
 
 
دل به هر کس دادیم قبل از ما دل داده بود...
 
 
نسلی هستیم که نه به پدرمان رفتیم 
 
 
و نه به مادرمان..!
 
 
بلکه به فنا رفتیم....!!!
 
 
نسلی هستیم که از بیرون تحریم شدیم!!
 
 
از داخل فیلتر!!!
 
 
حیف....
 
 
نسل دیدن و نداشتن
 
 
خواستن و نتوانستن
 
 
رفتن و نرسیدن...
 
 
نسل آرزوهایی که تا آخرش بر دل ماند!!!
 
 
نسل آهنگ های سوزناک...
 
 
نسل طلاق هفتاد درصد...
 
 
نسل فیسبوک از سر بی کسی...
 
 
نسل درد و دل با هرکسی...
 
 
نسل ماندن سر بی راهی...
 
 
نسلی که ناله های همو فقط لایک میکنیم!!
 
 
نسل جمله های کوروش و دکتر شریعتی...
 
 
یادمان باشد وقتی به جهنم رفتیم 
 
بگوییم یادش بخیر
 
 
آن دنیا هم جهنمی داشتیم...!
 
 
سگ دو زدیم برای آغاز راهی که 
 
 
قبل از ما هزاران نفر
 
 
به آخر خطش رسیده بودند
 
 
تنها نسلی هستیم 
 
 
که هرگز نخواهیم گفت
 
 
جوانی کجایی که یادت بخیر!
 
 
ما نسل هفتادی هستیم...
 
 
]]>
زیادی خوب بودن، خوب نیست 2017-07-02T06:39:33+01:00 2017-07-02T06:39:33+01:00 tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/10 شقایق زیادی خوب بودن، خوب نیستزیادی که خوب باشی دیده نمی شویمی شوی مثل شیشه ای تمیزکسی شیشه ی تمیز را نمی بیندهمه به جای شیشه، منظره ی بیرون را می بینندولی وقتی شیشه کمی بخار بگیردوقتی کمی منظره ی بیرون را بد نشان دهدهمه آنرا می بینندهمه سعی می کنند تمیزش کنندزیادی خوب بودن خوب نیستزیادی که خوب باشی شکننده تر می شویبا هر قدرناشناسی دلت ترک بر می داردمی شکندتکه های شکسته را در دستانت می گیرینگاه می کنی به نتیجه ی زیادی خوب بودنتزیادی که خوب باشی، به زیادی خوب بودنت عادت می کنند!آنوقت کافیست کم http://uupload.ir/files/xyu3_6ptk_photo_2017-05-27_22-28-06.jpg


زیادی خوب بودن، خوب نیست

زیادی که خوب باشی دیده نمی شوی

می شوی مثل شیشه ای تمیز

کسی شیشه ی تمیز را نمی بیند

همه به جای شیشه، منظره ی بیرون را می بینند

ولی وقتی شیشه کمی بخار بگیرد

وقتی کمی منظره ی بیرون را بد نشان دهد

همه آنرا می بینند

همه سعی می کنند تمیزش کنند

زیادی خوب بودن خوب نیست

زیادی که خوب باشی شکننده تر می شوی

با هر قدرناشناسی دلت ترک بر می دارد

می شکند

تکه های شکسته را در دستانت می گیری

نگاه می کنی به نتیجه ی زیادی خوب بودنت

زیادی که خوب باشی، 

به زیادی خوب بودنت عادت می کنند!

آنوقت کافیست کمی بد شوی

همه گمان می کنند زیادی بدی


]]>
می خواهم زندگی را خسته کنم ! 2017-07-01T16:11:52+01:00 2017-07-01T16:11:52+01:00 tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/9 شقایق     خستگی را زندگی کرده ام ،      میخواهم کمی هم زندگی را خسته کنم ..!!      گاهی دلم ،از هرچه آدمیست میگیرد.!      گاهی دلم دوکلمه حرف مهربانانه میخواهد..      نه به شکل دوستت دارم، و یا نه به شکل بی تو       می میرم ….      ساده باشد ، مثل دلتنگ نباش ، فردا روز دیگریست ..        فردا روز دیگریست .....      ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ! ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ&

نتیجه تصویری برای خستگی را زندگی کرده ام ،


    خستگی را زندگی کرده ام ،

      میخواهم کمی هم زندگی را خسته کنم ..!!

      گاهی دلم ،از هرچه آدمیست میگیرد.!

      گاهی دلم دوکلمه حرف مهربانانه میخواهد..

      نه به شکل دوستت دارم، و یا نه به شکل بی تو 

      می میرم ….

      ساده باشد ، مثل دلتنگ نباش ، فردا روز دیگریست ..  

      فردا روز دیگریست .....

      ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ! ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ 

      ﮐﺴﯽ، نباید ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺯﺧﻤﺶ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ...

      ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﺕ، ﺩﻟﺖ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ...

      ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ...ﻋﻤـقش ﺭﺍ ...ﺣﺠـــﻤــﺶ ﺭﺍ ...

      ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ .....

]]>
دَرد که بزرگ شد، 2017-07-01T11:56:15+01:00 2017-07-01T11:56:15+01:00 tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/8 شقایق دَرد که بزرگ شد،در لباس فریاد نمی گُنجد...فقط باید"سکوت"کرد...بُغض وقتی بزرگ شد،نمیشکند...فقط"نفست"را میبُرد...فاصله وقتی که زیاد شد،دلت دیگر"تَنگ"نمیشود...فقط میشکند...عاشقانه هایت وقتی اوج میگیرد،کسی باور نمیکند...فقط برای مردم "جالب"ست...بعضی ها میخندند و میگذرند...وبعضی ها سادگیت را پَسند میکنند...وچه غم انگیز است این دَرد ... تصویر مرتبطدَرد که بزرگ شد،

در لباس فریاد نمی گُنجد...

فقط باید"سکوت"کرد...

بُغض وقتی بزرگ شد،نمیشکند...


فقط"نفست"را میبُرد...

فاصله وقتی که زیاد شد،

دلت دیگر"تَنگ"نمیشود...

فقط میشکند...

عاشقانه هایت وقتی اوج میگیرد،

کسی باور نمیکند...

فقط برای مردم "جالب"ست...

بعضی ها میخندند و میگذرند...و

بعضی ها سادگیت را پَسند میکنند...و

چه غم انگیز است این دَرد ...

]]>
خداوندا تو میدانی ... 2017-07-01T07:34:19+01:00 2017-07-01T07:34:19+01:00 tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/7 شقایق   خداوندا تو میدانی ... منم ، دلتنگ دلتنگم منم ، یک شعر بیرنگم منم ، دل رفته از چنگم منم ، یک دل که از سنگم منم ، آواز طولانی منم ، شبهای بارانی منم ، انسانیم فانی خداوندا تو میدانی ... منم ، در متن یک دردم منم ، برگم ، ولی زردم منم ، هستم ، ولی سردم منم ، مُرده م ، منم مُرده م منم ، یک بغض پر باران منم ، غمهای بی سامان منم ، هستم دراین زندان منم ، زخمهای بی درمان منم ، دارم تب و تابی ز تنهائی ، ز بیتابی منم ، رفته به گردابی مرا باید که دریابی من
 


نتیجه تصویری برای خداوندا تو میدانی ... منم ، دلتنگ دلتنگم


خداوندا تو میدانی ...


منم ، دلتنگ دلتنگم


منم ، یک شعر بیرنگم


منم ، دل رفته از چنگم


منم ، یک دل که از سنگم


منم ، آواز طولانی


منم ، شبهای بارانی


منم ، انسانیم فانی


خداوندا تو میدانی ...


منم ، در متن یک دردم


منم ، برگم ، ولی زردم


منم ، هستم ، ولی سردم


منم ، مُرده م ، منم مُرده م


منم ، یک بغض پر باران


منم ، غمهای بی سامان


منم ، هستم دراین زندان


منم ، زخمهای بی درمان


منم ، دارم تب و تابی


ز تنهائی ، ز بیتابی


منم ، رفته به گردابی


مرا باید که دریابی


منم ، یک آسمان دردم


منم ، دریا شود قبرم


منم ، دنیا شود جبرم


منم ، پایان شده صبرم


منم ، یک ذره گردم


منم ، خواهم کسی همدم


منم ، برخود ستم کردم


دلم خون میشود هردم


منم ، از عشق گویانم


منم ، دردست درمانم


منم ، آمد به لب جانم


خداوندا ! بمیرانم !

 

]]>
خاطرات 2017-06-30T16:36:32+01:00 2017-06-30T16:36:32+01:00 tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/6 شقایق خاطراتم را باید مشت ، مشت . . .   ازچاه عمیق قلبم بیرون کشید . . . !   خاطراتی كه ، نه سر دارند و نه ته . . .   ناگهان می آیند، تا خفه ام کنند . . .   میرسند ، سراسیمه . . .   گاهی حتی ،وسط یک فکر . . . !   گاهی وسط یک میهمانی . . . !   سردم می کنند . . . داغم میکنند . . . !   از این سرد و گرم ، می شكند كریستال وجودم!   رگ خوابم را بلدند . . .    لبخندی پر معنا، ز تلخی...   زمینم می زنند . . . !!!   خا خاطراتم را باید مشت ، مشت . . .

 

ازچاه عمیق قلبم بیرون کشید . . . !

 

خاطراتی كه ، نه سر دارند و نه ته . . .

 

ناگهان می آیند، تا خفه ام کنند . . .

 

میرسند ، سراسیمه . . .

 

گاهی حتی ،وسط یک فکر . . . !

 

گاهی وسط یک میهمانی . . . !

 

سردم می کنند . . . داغم میکنند . . . !

 

از این سرد و گرم ، می شكند كریستال وجودم!

 

رگ خوابم را بلدند . . . 

 

لبخندی پر معنا، ز تلخی...

 

زمینم می زنند . . . !!!

 

خاطرات تمام نمی شوند . . .

 

" مرا "  تمام می کنند....


تصویر مرتبط
]]>
سبقت ثانیه ها ... 2017-06-30T16:18:01+01:00 2017-06-30T16:18:01+01:00 tag:http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/5 شقایق چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم؛و به عبورشان می‌خندیم!چه آسان لحظه‌ها را به کام هم تلخ می‌کنیم ؛و چه ارزان می‌فروشیم لذت با هم بودن را!چه زود دیر می‌شودو نمی‌دانیم که؛ فردا می‌آیدشاید ما نباشیم....سلام یادمان باشد ....بخشش را "بخش کنیم"محبت را "پخش کنیم"غضب "پریشانی" است نهایتش "پشیمانی" استشکیبایی؛بر هر "دعوایی"، "دواست"هر چه "بضاعتمان" کمتراست؛"قضاوتمان" بیشتر است. با "خویشتنداری" ؛ "خویشاوند داری" کنیمبه "خشم" ؛"چشم" نگوییمسوء تفاهم، "تیر خطایی"است؛که از "گمان" رها می شو
چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم؛

و به عبورشان می‌خندیم!

چه آسان لحظه‌ها را به کام هم تلخ می‌کنیم ؛

و چه ارزان می‌فروشیم لذت با هم بودن را!

چه زود دیر می‌شود

و نمی‌دانیم که؛ فردا می‌آید

شاید ما نباشیم....

سلام یادمان باشد ....

بخشش را "بخش کنیم"

محبت را "پخش کنیم"

غضب "پریشانی" است

 نهایتش "پشیمانی" است

شکیبایی؛

بر هر "دعوایی"، "دواست"

هر چه "بضاعتمان" کمتراست؛

"قضاوتمان" بیشتر است.


 با "خویشتنداری" ؛

 "خویشاوند داری" کنیم


به "خشم" ؛"چشم" نگوییم


سوء تفاهم، "تیر خطایی"است؛

که از "گمان" رها می شود


انسان "خوشرو" ؛

گل "خوشبو" است


"دوست داشتن" را

 "دوست بدارییم"


از" تنفر " ؛

"متنفر"باشیم


به "مهربانی" ؛ 

"مهر" بورزیم


با "آشتی"؛ 

"آشتی" کنیم


و از "جدایی"؛

"جدا "باشیم.http://uupload.ir/files/x70f_rza1mmvfrjza1l1mp8.jpg

]]>