دختری از دیار بختیاری

کاش میشد مرد ...بی آنکه مادر بفهمد