گاهی باید رفت... http://shaghayegh1377.mihanblog.com 2017-11-17T17:44:35+01:00 text/html 2017-11-15T16:11:39+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com شقایق دلم http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/19 .... text/html 2017-11-08T08:38:17+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com شقایق تولد http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/18 تولدمه&nbsp;<div>تولدت مبارک.من ...</div> text/html 2017-11-06T14:26:14+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com شقایق به رسم هر سال http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/17 کل لی لی لی لی لی&nbsp;<div><br></div><div>زییینب جووونم تولدت مبارک البته برنامه داریم برات اخر شب text/html 2017-10-11T17:37:47+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com شقایق دلتنگمو با هیچکس میل سخنم نیست http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/16 دلتنگم و با هیچ کس میل سخنم نیست ... text/html 2017-07-03T11:58:28+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com شقایق نسل ما http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/11 <br><div>&nbsp; <br></div><div align="center"><img class="irc_mut i1DNqDhBqoMc-HwpH6ZlgJaI" style="margin-top: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpc6GabhoaFhTktJHEJsurulINWDLXqggrzrU0K4XfwwLt7FZ9" alt="تصویر مرتبط" width="516" height="297"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div><br></div><div><br><font size="3"> </font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نسل مزخرفی بودیم...!</font></div> <div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسل انتخاب بین بد و بدتر...!</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">به ما که رسید رودخانه ها خشکید</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">جنگل ها سوخت&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">و ابر ها نبارید.!</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">دل به هر کس دادیم قبل از ما دل داده بود...</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسلی هستیم که نه به پدرمان رفتیم&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">و نه به مادرمان..!</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">بلکه به فنا رفتیم....!!!</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسلی هستیم که از بیرون تحریم شدیم!!</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">از داخل فیلتر!!!</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">حیف....</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسل دیدن و نداشتن</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">خواستن و نتوانستن</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">رفتن و نرسیدن...</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسل آرزوهایی که تا آخرش بر دل ماند!!!</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسل آهنگ های سوزناک...</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسل طلاق هفتاد درصد...</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسل فیسبوک از سر بی کسی...</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسل درد و دل با هرکسی...</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسل ماندن سر بی راهی...</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسلی که ناله های همو فقط لایک میکنیم!!</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نسل جمله های کوروش و دکتر شریعتی...</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">یادمان باشد وقتی به جهنم رفتیم&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">بگوییم یادش بخیر</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">آن دنیا هم جهنمی داشتیم...!</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">سگ دو زدیم برای آغاز راهی که&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">قبل از ما هزاران نفر</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">به آخر خطش رسیده بودند</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">تنها نسلی هستیم&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">که هرگز نخواهیم گفت</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">جوانی کجایی که یادت بخیر!</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ما نسل هفتادی هستیم...</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div> </div> text/html 2017-07-02T06:39:33+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com شقایق زیادی خوب بودن، خوب نیست http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/10 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/xyu3_6ptk_photo_2017-05-27_22-28-06.jpg" alt="http://uupload.ir/files/xyu3_6ptk_photo_2017-05-27_22-28-06.jpg" width="491" vspace="0" hspace="0" height="399" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#333333"><br></font></div><div align="center"><div><font size="2" color="#333333">زیادی خوب بودن، خوب نیست</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">زیادی که خوب باشی دیده نمی شوی</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">می شوی مثل شیشه ای تمیز</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">کسی شیشه ی تمیز را نمی بیند</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">همه به جای شیشه، منظره ی بیرون را می بینند</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">ولی وقتی شیشه کمی بخار بگیرد</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">وقتی کمی منظره ی بیرون را بد نشان دهد</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">همه آنرا می بینند</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">همه سعی می کنند تمیزش کنند</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">زیادی خوب بودن خوب نیست</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">زیادی که خوب باشی شکننده تر می شوی</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">با هر قدرناشناسی دلت ترک بر می دارد</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">می شکند</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">تکه های شکسته را در دستانت می گیری</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">نگاه می کنی به نتیجه ی زیادی خوب بودنت</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">زیادی که خوب باشی،&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">به زیادی خوب بودنت عادت می کنند!</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">آنوقت کافیست کمی بد شوی</font></div><div><font size="2" color="#333333"><br></font></div><div><font size="2" color="#333333">همه گمان می کنند زیادی بدی</font></div><div><font size="2" color="#666666"><br></font></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2017-07-01T16:11:52+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com شقایق می خواهم زندگی را خسته کنم ! http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/9 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br><font size="3" color="#663366"><img class="irc_mi" src="http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/2/6/18/1454769565716278.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای خستگی را زندگی کرده ام ،" width="508" height="293"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp;&nbsp;&nbsp; خستگی را زندگی کرده ام ،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; میخواهم کمی هم زندگی را خسته کنم ..!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; گاهی دلم ،از هرچه آدمیست میگیرد.!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; گاهی دلم دوکلمه حرف مهربانانه میخواهد..</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; نه به شکل دوستت دارم، و یا نه به شکل بی تو&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; می میرم ….</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ساده باشد ، مثل دلتنگ نباش ، فردا روز دیگریست .. &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; فردا روز دیگریست .....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ! ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ﮐﺴﯽ، نباید ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺯﺧﻤﺶ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﺕ، ﺩﻟﺖ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ...ﻋﻤـقش ﺭﺍ ...ﺣﺠـــﻤــﺶ ﺭﺍ ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366">&nbsp; &nbsp; &nbsp; ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ .....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#663366"><br></font></div> text/html 2017-07-01T11:56:15+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com شقایق دَرد که بزرگ شد، http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/8 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://bayanbox.ir/view/609942244427969044/shahrzad.nevesht-20160628-0011.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" width="492" height="314"><br><br></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">دَرد که بزرگ شد،</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">در لباس فریاد نمی گُنجد...</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">فقط باید"سکوت"کرد...</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">بُغض وقتی بزرگ شد،نمیشکند...</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">فقط"نفست"را میبُرد...</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">فاصله وقتی که زیاد شد،</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">دلت دیگر"تَنگ"نمیشود...</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">فقط میشکند...</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">عاشقانه هایت وقتی اوج میگیرد،</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">کسی باور نمیکند...</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">فقط برای مردم "جالب"ست...</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">بعضی ها میخندند و میگذرند...و</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">بعضی ها سادگیت را پَسند میکنند...و</font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#000099">چه غم انگیز است این دَرد ...</font></div><div><font size="2" color="#000099"><br></font></div> text/html 2017-07-01T07:34:19+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com شقایق خداوندا تو میدانی ... http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/7 <div class="entry"> <div class="entry-thumb" style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;</font></div><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><br><font size="2"><span style="font-size: small;"><img class="irc_mi" src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/4/18/23/1492541941501326.jpg" alt="نتیجه تصویری برای خداوندا تو میدانی ... منم ، دلتنگ دلتنگم" style="margin-top: 0px;" width="468" height="324"></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: small;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: small;">خداوندا تو میدانی ...</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، دلتنگ دلتنگم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، یک شعر بیرنگم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، دل رفته از چنگم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، یک دل که از سنگم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، آواز طولانی</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، شبهای بارانی</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، انسانیم فانی</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> خداوندا تو میدانی ...</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، در متن یک دردم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، برگم ، ولی زردم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، هستم ، ولی سردم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، مُرده م ، منم مُرده م</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، یک بغض پر باران</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، غمهای بی سامان</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، هستم دراین زندان</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، زخمهای بی درمان</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، دارم تب و تابی</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> ز تنهائی ، ز بیتابی</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، رفته به گردابی</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> مرا باید که دریابی</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، یک آسمان دردم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، دریا شود قبرم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، دنیا شود جبرم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، پایان شده صبرم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، یک ذره گردم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، خواهم کسی همدم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، برخود ستم کردم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> دلم خون میشود هردم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، از عشق گویانم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، دردست درمانم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> منم ، آمد به لب جانم</span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><br><span style="font-size: small;"> خداوندا ! بمیرانم !</span></font></p><font size="2"> </font></div><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p> text/html 2017-06-30T16:36:32+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com شقایق خاطرات http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/6 <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>خاطراتم را باید مشت ، مشت . . .</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>ازچاه عمیق قلبم بیرون کشید . . . !</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>خاطراتی كه ، نه سر دارند و نه ته . . .</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>ناگهان می آیند، تا خفه ام کنند . . .</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>میرسند ، سراسیمه . . .</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>گاهی حتی ،وسط یک فکر . . . !</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>گاهی وسط یک میهمانی . . . !</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>سردم می کنند . . . داغم میکنند . . . !</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>از این سرد و گرم ، می شكند كریستال وجودم!</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>رگ خوابم را بلدند . . .&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>لبخندی پر معنا، ز تلخی...</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>زمینم می زنند . . . !!!</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>خاطرات تمام نمی شوند . . .</strong></span></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">" مرا "&nbsp; تمام می کنند</span><span style="font-size: 22.9714px;">....</span></strong></p><p style="text-align: center;"><br><strong><span style="font-size: 22.9714px;"><img class="irc_mi" src="https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/sh0.08/e35/c0.90.720.720/19120576_141013299782643_6460650528614383616_n.jpg" alt="تصویر مرتبط" style="margin-top: 0px;" width="515" height="269"></span></strong></p><p style="text-align: center;"><br><br></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 22.9714px;"><br></span></strong></p> text/html 2017-06-30T16:18:01+01:00 shaghayegh1377.mihanblog.com شقایق سبقت ثانیه ها ... http://shaghayegh1377.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه‌هاییم؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">و به عبورشان می‌خندیم!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">چه آسان لحظه‌ها را به کام هم تلخ می‌کنیم ؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">و چه ارزان می‌فروشیم لذت با هم بودن را!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">چه زود دیر می‌شود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">و نمی‌دانیم که؛ فردا می‌آید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">شاید ما نباشیم....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">سلام یادمان باشد ....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">بخشش را "بخش کنیم"</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">محبت را "پخش کنیم"</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">غضب "پریشانی" است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">&nbsp;نهایتش "پشیمانی" است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">شکیبایی؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">بر هر "دعوایی"، "دواست"</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">هر چه "بضاعتمان" کمتراست؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">"قضاوتمان" بیشتر است.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">&nbsp;با "خویشتنداری" ؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">&nbsp;"خویشاوند داری" کنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">به "خشم" ؛"چشم" نگوییم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">سوء تفاهم، "تیر خطایی"است؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">که از "گمان" رها می شود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">انسان "خوشرو" ؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">گل "خوشبو" است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">"دوست داشتن" را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">&nbsp;"دوست بدارییم"</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">از" تنفر " ؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">"متنفر"باشیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">به "مهربانی" ؛</font><font size="3" color="#666666"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><span style="font-size: small;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><span style="font-size: small;">"مهر" بورزیم</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">با "آشتی"؛&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">"آشتی" کنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">و از "جدایی"؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#666666">"جدا "باشیم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br><font size="3" color="#3333ff"><img src="http://uupload.ir/files/x70f_rza1mmvfrjza1l1mp8.jpg" alt="http://uupload.ir/files/x70f_rza1mmvfrjza1l1mp8.jpg" width="456" vspace="0" hspace="0" height="268" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div>